آقای سیف اله لطیفی سمت : مدیر داخلی
شماره مستقیم: 36303391 داخلی :104
آقای محمد خلوتی سمت :مسوول نظارت سازمان
شماره مستقیم: -- داخلی :108
خانم نیلوفر محمدی سمت :دفتر ریاست
شماره مستقیم: 36311130 فاکس 4-36311123 داخلی :101-102
آقای محسن بیاتی سمت :مسئول امور مالی
شماره مستقیم: 36311125 داخلی :105
خانم لیلا زمانی سمت :روابط عمومی
شماره مستقیم: 36300495 داخلی :117
خانم زهرا علی عسکری سمت :صدور پروانه ها
شماره مستقیم: 36311128 داخلی :106
خانم سارا نیک منش سمت :شورای حل اختلاف
شماره مستقیم: 36311120 داخلی :112
خانم فاطمه عشقی سمت :تجدیدنظر و معاونت انتظامی
شماره مستقیم: 36311120 داخلی :109
خانم مریم رادفر و خانم الهام ایزدی نسب سمت :دادسرا و هیأت بدوی انتظامی
شماره مستقیم: 36311126 داخلی :111
خانم عاطفه هادیان سمت :واحد ثبت نام
شماره مستقیم: 36311127 داخلی :122
خانم طاهره شفیعی سمت :دبیرخانه و بایگانی
شماره مستقیم: 36305017 داخلی :114
آقای سعید شاهرخ فر سمت :دبیرخانه و بایگانی
شماره مستقیم: 36305017 داخلی :114
خانم زهرا باقری سمت :حسابداری
شماره مستقیم: 36311125 داخلی :--
خانم مرضیه محمدی سمت :دبیرخانه و بایگانی
شماره مستقیم: 35305017 داخلی :114
خانم فاطمه عالم گر سمت :بیمه آسیا
شماره مستقیم: 36308837 داخلی :120
آقای حجت عسکری سمت :کارپرداز
شماره مستقیم: 36300495 داخلی :--
آقای عبداله وامق سمت :خدمات
شماره مستقیم: 36300495 داخلی :--