شرایط بیمه ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی شیراز


به استناد ماده 7 قانون تامین اجتماعی و در اجرای توافقنامه شماره 19569/5000 مورخ 1385/03/01 فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.اعضاء سازمان نظام پزشکی از تاریخ 01/01/1385 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا در زمینه چگونگی اجرای امر بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی  را به نکات زیر معطوف می دارد :
1-مشمولین این بخشنامه صرفا آن دسته  از اعضاء سازمان نظام پزشکی می باشند که دارای کارت نظام پزشکی معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار ندارند و حداکثر سن آنان در تاریخ ارسال اولین لیست 50سال تمام باشد.
2-در صورتیکه اعضاء سازمان نظام پزشکی سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان داشته باشند.معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه مزبور جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز (50سال) افزوده خواهد شد که در این صورت پذیرش لیست و پرداخت حق بیمه آنان بلامانع می باشد.
3-نرخ حق بیمه طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی معادل 27٪ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.
4-دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این بخشنامه که باتوجه به توافقنامه صدرالذکر تعیین گردیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
1-4- پیراپزشکان 1/5 برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
2-4- پزشکان عمومی 2 برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
3-4-پزشکان متخصص 3 برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
4-4- پزشکان فوق تخصص 4 برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.