اهدا خون


 اداره کل انتقال خون استان فارس ازشهروندان خواست به جهت حفظ ذخایرخون و فرآورده‌های خونی وهمچنین پاسخگویی مناسب به بیماران بستری دربیمارستان‌ها، جهت اهدا خون به مراکز انتقال خون مراجعه نمایند.