همایش تابستانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی


همایش تابستانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی
 
"نکوداشت کوشندگان گستره بهداشت و تندرستی"
 
پنجشنبه ۱۴ شهریور ماه ۹۸
 
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری