تغییر پروانه بهره برداری بیمارستان مسلمین از دولتی به خیریه