اصلاحیه عدم تجویز دارو و خدمات در دفترچه بیمه همگانی و روستایی