نامه سرگشاده جمعي از اعضای هيات علمی وزارت بهداشت به رئيس جمهور در خصوص كاهش ضرايب حقوقی