مکاتبه رییس نظام پزشکی شیراز با استاندار فارس در خصوص تعیین تکلیف پرداخت به مراقبین سلامت