مکاتبه دبیر شورایعالی بیمه با سندیکای بیمه های تکمیلی در مورد لزوم رعایت تعرفه های ابلاغی هیات دولت جهت پرداخت خدمات فیزیوتراپی پیرو شکایت انجمن فیزیوتراپی ایران