نوزدهمین دوره استاندارد احیای قلبی-ریوی


 
نوزدهمین دوره استاندارد احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته
 
۲۷ و ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸
 
دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی