اطلاعیه مالیاتی قابل توجه کلیه حرف پزشکی


نظر به اینکه برخی از حرف پزشکی به علت اشتباه در سامانه امور مالیاتی کشور تغییر گروه یافته و به گروه بالاتری که از حیث درآمدی متعلق به آنان نبوده است، ارتقاء پیدا نموده اند و در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 قادر به تعیین گروه واقعی خود نشدند؛ به اطلاع می رساند این دسترسی از تاریخ 98/03/30 در اختیار کاربران قرار گرفته است که جامعه پزشکی می توانند طی روزهای جمعه 31 خردادماه و شنبه یکم تیرماه از ساعت 8 تا 16 با مراجعه به سازمان نظام پزشکی نسبت به اصلاح اظهارنامه مالیاتی و در صورت داشتن شرایط توافق، نسبت به اصلاح توافق نامه خود اقدام نمایند.