سمینار تازه های علمی فشارخون بالا


سمینار تازه های علمی فشارخون بالا
 
۳۰ خرداد 
 
بیمارستان قلب شهید رجایی- سالن هتل قلب