هجدهمین دوره احیاء قلبی ریوی


 هجدهمین دوره استاندارد احیای قلبی-ریوی پایه و پیشرفته
 
۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
 
 دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی