اعلام وضعیت اضطراری سازمان بهداشت جهانی در رابطه با ویروس کرونا


سازمان بهداشت جهانی به علت شیوع کرونا ویروس چینی وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعلام نمود.