برگزاری کنگره دندانپزشکی پارسه به تعویق افتاد


طبق اطلاعیه دبیرخانه کنگره با توجه به مشكلات فني ايجاد شده همايش شيراز با دوهفته تاخير در تاريخ ۲۰ تا ۲۲ آذر برگزار میشود.  
در ضمن سمينار آموزه های قانونی نيز در تاريخ ۱۹ آذر بر گزار خواهد شد.