اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در خصوص هزینه کیف بهداشتی بیمار در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی