ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر نحوه محاسبه تخت روز-هتلینگ- در مراکز درمانی