خبرها

‌افتتاح بخش برونکوسکوپی و اندوبرونکیال سونوگرافی بیمارستان ابوعلی سینا شیراز

بخش برونکوسکوپی و اندوبرونکیال سونوگرافی بیمارستان ابوعلی سینا راه اندازی و‌افتتاح شد. ادامه مطلب